Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
Meubelmakerij VAN DEN HEUVEL bv
Hierna vernoemd als ‘kastonline-vdh’
Leugenberg 72 – 2180 Ekeren-Antwerpen
info@kastonline-vdh.be
03/375.48.65
BE 0438.275.791

Artikel 1: Algemene bepalingen
Kastonline-vdh is de e-commerce website van Meubelmakerij VAN DEN HEUVEL
bv, met maatschappelijke zetel te Ekeren-Antwerpen 2180, Leugenberg 72. Zij
biedt haar klanten de mogelijkheid om kasten op maat te bestellen via haar
website.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij
het plaatsen van een bestelling via de webwinkel ‘kastonline-vdh’ moet de Klant
deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de
toepassing ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende
voorwaarden van de Klant worden tevens uitgesloten.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend,
wordt dit apart vermeld.

Geldig is steeds de actuele prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw
en leveringskosten zoals vermeld op de site ‘kastonline-vdh’ (zijnde levering
binnen een straal van 50 km, volgens Google maps)
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt
omschreven.

Artikel 3 : Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, garandeert ‘kastonline-
vdh’ niet dat de website geen fouten bevat in de prijsaanduiding, product-
omschrijving en eventueel samengestelde onderdelen ; wij behouden het recht
uw bestelling éénzijdig te annuleren of aan te passen naar de correcte prijs.
Kastonline-vdh is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële
fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,
beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om
vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken door ‘kastonline-vdh’.
‘kastonline-vdh’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar
zijn van een materiaal of product. Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
in het aanbod vermeld.

Artikel 4 : Online aankopen
Bestelprocedure:
De klant stelt via de configurator zijn kasten samen op basis van afmetingen die
door de klant zelf zijn genomen, en vervolledigt deze met de gekozen
toebehoren. Op het einde van deze cyclus wordt de totaalprijs weergegeven
inclusief BTW en levering volgens voorwaarden vermeld op de site (binnen een
straal van 50 km, volgens Google maps).  De klant bevestigt zijn aankoop door
middel van betaling.
Bij het plaatsen van de bestelling, verklaart de klant akkoord te gaan met de
verkoopsvoorwarden

‘kastonline-vdh’ bevestigt jouw bestelling op elektronische wijze.
Elke volwassen persoon (vanaf 18 jaar) kan een bestelling plaatsen.
‘kastonline-vdh’ aanvaardt uitsluitend betalingen via de betaalmodule op onze
website.
Transactiegegevens worden beveiligd en versleuteld met SSL technologie
De aankoop is pas definitief nadat de betaling ontvangen werd
‘kastonline-vdh’ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant
betrokken is.

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland
De levering gebeurt door onze eigen diensten.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de
goederen aan de woonplaats van de klant geleverd op het gelijkvloers.
De klant, of een afgevaardigde door de klant, dient aanwezig te zijn om de
goederen in ontvangst te nemen, na te kijken, en te bevestigen.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of
andere tekortkoming bij de levering, dienen vastgesteld te worden door de
chauffeur, vermeld te worden op de leveringsbon, en bevestigd te worden
binnen de 48 u na levering.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij/zij de
goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de
klant bij levering aan de vervoerder, aangesteld door de klant/besteller om de
goederen te vervoeren.
De geleverde materialen dienen zich steeds te bevinden (losse onderdelen of
gemonteerd) in een op kamertemperatuur onderhouden ruimte

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de
Klant, de exclusieve eigendom van ‘kastonline-vdh’

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van
‘kastonline-vdh’ te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde
artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid
van consument artikelen online aankopen bij ‘kastonline-vdh’
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens
specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 8 : Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument
wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering
aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs
kunnen voorleggen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ‘kastonline-vdh’ zo snel mogelijk
inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 48 u na levering
door de Klant te worden gemeld en cfr. Art 5 van deze voorwaarden. Nadien
vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten
die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik
van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven
van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het
artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of
incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op
datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen
gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van ‘kastonline’ is bereikbaar op het telefoonnummer +32
(0)36641863, via e-mail op info@kastonline-vdh.be of per post naar
Meubelmakerij Van Den Heuvel bv, Leugenberg 72 – 2180 Ekeren.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘kastonline-vdh’ respecteert de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van
30 juli 2018.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor
volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het
verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of
marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de
overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling
of verwijdering van uw persoonsgegevens.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : U kan zich kosteloos
verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft
daarvoor geen reden op te geven.
Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Meubelmakerij Van Den
Heuvel bv, Leugenberg 72 – 2180 Ekeren-Antwerpen of per mail
info@kastonline-vdh.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy www.kastonline-vdh.be

Artikel 11: Gebruik van cookies
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om
u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en
laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande
toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die

noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere
cookies vragen wij eerst uw toestemming.
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te
aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden
geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden
verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet
correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen
gebruiken.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door ‘kastonline-vdh’ om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit
te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal
nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet
naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ‘kastonline-
vdh’. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als
bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook, vallen
uitsluitend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank te Antwerpen.